نوازنـده و مدرس سـازهای کــوبه ای
مولف کـتاب ترانه بخـون و عاشق‌ شو
طراح و هنرمــند مفـهـومـیـ

آرتیـست کمپانیـ رومـی پرکاشـن
سرپرسـت گـروه کوبه‌ای خـروش
عضـو گـروه هنریـ بُرجـاس

نوازنده و مدرس سازهای کوبه ای
مولـف کتاب بخـون و عاشق شـو
طراح و هنرمــند مفـهـومـیـ

آرتیـست کمپانیـ رومـی پرکاشن
سرپرست گروه کـوبه ای خروش
عضـو گـروه هنریـ بُرجـاس